Pro zájemce o studium

Důležité termíny

 • Dny otevřených dveří: 8. 12. 2020 a 12. 1. 2021, v čase 14.30 – 17.30
 • Zahájení přípravných kurzů: pátek 8. 1. 2021, pondělí 11. 1. 2021, středa 13. 1. 2021
 • Zveřejnění kritérií pro přijetí ke studiu: 31. 1. 2021
 • Podání přihlášky ke studiu: 1. 3. 2021
 • Přijímací zkoušky Nanečisto: 23. 3. 2021 odpoledne
 • Přijímací zkoušky: 12. 4. a 13. 4. 2021

Přijímací zkoušky

Dny otevřených dveří

Opavské veřejnosti a zejména žákům 9. tříd základních škol, kteří stojí před volbou výběru školy pro své další studium, se nabízí možnost zúčastnit se Dne otevřených dveří v budově Slezského gymnázia na Zámeckém okruhu 29. Návštěvníci tak mohou nejen zhlédnout prostory školy, ale seznámit se také s náplní studia, s možnostmi a aktivitami, které škola nabízí. Přítomni budou jak členové pedagogického sboru a vedení školy, tak hlavně zástupci z řad studentů gymnázia, kteří chtějí svým budoucím spolužákům ukázat, co vše studium na Slezském gymnáziu přináší. Celá akce je připravena jako prezentace aktivit, záznamů činností či živých výstupů žáků i pedagogů včetně informací ohledně přijímacího řízení. Pokud máte jakýkoli dotaz, pokud vás cokoli zajímá, pokud chcete získat objektivní náhled na studium na naší škole, neváhejte a přijďte mezi nás. Těšíme se právě na vás! 

Nejčastěji kladené otázky uchazečů z minulých let

 • Má Slezské gymnázium v kritériích pro přijetí umístění v soutěžích na základní škole?
  Oficiální kritéria pro přijetí budou ve finální podobě byla zveřejněna. Umístění v soutěžích mezi těmito kritérii není.
 • Je ke studiu na Slezském gymnázium zapotřebí lékařský posudek o zdravotní způsobilosti?
  Ne.
 • Může uchazeč podat obě přihlášky ke studiu na stejnou školu včetně stejného studijního oboru?
  Ne. Uchazeč má v prvním kole přijímacího řízení na výběr z následujících tří možností:
  a) podat dvě přihlášky na dvě školy, které nabízejí každá jiný studijní obor,
  b) podat dvě přihlášky na dvě školy, které nabízejí obě stejný studijní obor,
  c) podat dvě přihlášky na jednu školu, ale na dva různé studijní obory.
  Na Slezské gymnázium není možno podat dvě přihlášky, protože naše škola nabízí pouze jeden studijní obor.
 • Je možné uvést na dvou přihláškách vždy jinou školu na prvním a druhém místě?
  Ne. Obě přihlášky musejí být identické, tj. musejí obsahovat stejné údaje včetně pořadí škol, na které se uchazeč hlásí. Doporučujeme proto vyplnit všechny údaje v přihlášce elektronicky a teprve poté ji ve dvou kopiích vytisknout, podepsat a odevzdat na příslušné škole, kam se uchazeč hlásí.
 • Může jeden uchazeč konat přijímací zkoušku dvakrát – pokaždé na jiné škole?
  Ano. V prvním termínu píše jednotné zkušební testy na škole, kterou uvedl na přihlášce jako 1. v pořadí, v druhém termínu na škole, kterou uvedl jako 2. v pořadí.
 • Je pro přijetí ke studiu rozhodující, kterou školu uvedl uchazeč v přihlášce na 1. a na 2. místě v pořadí?
  Ne. Pořadí škol je na přihlášce důležité pouze kvůli zasílání pozvánek k přijímacím zkouškám. Kdyby uchazeč uvedl nesprávné údaje, mohlo by například dojít k tomu, že by na první termín dostal pozvánku ke konání přijímací zkoušky na dvou školách současně a na druhý termín by nedostal pozvánku z žádné školy.
 • Musí uchazeč o studium psát písemné testy na obou školách nebo stačí na jedné?
  Není striktně stanoveno, že uchazeč musí povinně absolvovat testy na obou školách. Ve skutečnosti stačí konat jednotné zkušební testy pouze jednou na jedné škole. Pro uchazeče to ale není výhodné, protože by se tak připravil o jednu možnost absolvovat tyto testy. Lze proto očekávat, že prakticky všichni uchazeči využijí obě příležitosti konat jednotné přijímací zkoušky. Při centrálním opravování a hodnocení testů jednotných přijímacích zkoušek se totiž počítá vždy pouze lepší výsledek z obou testů, tj. lepší výsledek z českého jazyka a lepší výsledek z matematiky. K horšímu výsledku se vůbec nepřihlíží.
 • Z čeho se skládá jednotná přijímací zkouška?
  Z testu z českého jazyka a literatury (60 minut, max. 50 bodů) a z testu z matematiky (70 minut, max. 50 bodů).
 • Jaké pomůcky jsou povoleny?
  V českém jazyce pouze psací potřeby, v matematice psací a rýsovací potřeby. Kvůli skenování testové dokumentace nesmí propiska propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně. Není povoleno používání bělítek, korektorů, kalkulaček, mobilních telefonů apod.
 • Jsou uchazeči o studium na Slezském gymnáziu při hodnocení výsledků přijímacích zkoušek zvýhodňováni tím, že na Slezském gymnáziu absolvovali Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a Přijímací zkoušky Nanečisto?
  Ne. Ostré přijímací zkoušky jsou hodnoceny samostatně a nezávisle na tom, jak a kde se uchazeči připravují.
 • Je Slezské gymnázium zaměřeno na výuku cizích jazyků nebo na sport? Alespoň se to mezi lidmi říká.
  Platí obojí. Na našem gymnáziu studují jak úspěšní sportovci, tak také žáci nadaní na cizí jazyky. Ovšem jako všeobecné gymnázium, které připravuje absolventy ke studiu na vysoké škole, neděláme rozdíly mezi humanitními, přírodovědnými či výchovnými předměty. Každý si může vybrat, co ho baví a v čem může vyniknout.
 • Podle čeho zařazujete přijaté studenty do tříd?
  Usilujeme o vyváženost počtu chlapců a dívek ve třídách a dalším důležitým kritériem je rozdělení dle cizích jazyků.
 • Co když se nedostanu ani na jednu ze dvou škol uvedených v přihlášce?
  Po vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí následuje období, během něhož přijatí uchazeči odevzdávají zápisové lístky. Protože mnozí jsou přijati na obě školy, na které podali přihlášku, ale reálně mohou nastoupit pouze na jednu, uvolní se tak na řadě škol místa pro původně nepřijaté uchazeče. Podmínkou pro přijetí na takto uvolněné místo je podání odvolání proti nepřijetí na dané škole. Druhou možností pro nepřijaté uchazeče je podat si přihlášku ke studiu v druhém kole přijímacího řízení, protože mnohé (zejména odborné) školy po prvním kole přijímacího řízení nezískají předpokládaný počet zápisových lístků, a proto umožňují uchazečům podat přihlášky ke studiu v druhém kole. Ve druhém kole přijímacího řízení již není omezen počet přihlášek, které uchazeč může podat. Je pouze třeba sledovat, které školy vypisují druhé kolo přijímacího řízení, a do tohoto druhého kola se přihlásit.